Centrum výskumu v doprave

Vitajte

Hlavné zameranie projektu je výskum modulov komponentov elektrických pohonných systémov pre elektrické rušne a vozidlá mestských dráh využívajúci najnovšie princípy, materiály, obvodové a konštrukčné riešenia vyúsťujúce do úspory prvotnej energie, minimalizácie spätných vplyvov na napájaciu sústavu a minimalizácie emisií. Na základe predchádzajúcich analýz je potreba vyššej účinnosti elektrického prenosu u vozidiel elektrickej trakcie a zároveň vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Vyššia účinnosť významným spôsobom prispieva k zníženiu spotreby paliva a tým aj k zníženiu produkcie škodlivých emisií, preto tematické a obsahové zameranie jednotlivých aktivít nás viedlo k potrebe výskumu a vývoja prenosu elektrickej energie s vyššou účinnosťou. Metodológia riešenia vychádza z tzv. plne digitálneho návrhu nového modelu, kedy sa nepostupuje tradičným sériovým postupom, ale na základe stanovených technických parametrov, návrhu konštrukčného riešenia sa pomocou SW podpory modeluje budúci komponent (modul), pričom paralelne sú modelované (simulované) jednotlivé javy a deje prebiehajúce ako v časti elektrickej tak i mechanickej. V konečnom dôsledku táto metodológia prispeje k výraznej úspore prostriedkov ako v časti materiálovej, tak časovej. Tento proces však vyžaduje dôkladné zadanie a schopnosti koordinácie parciálnych problematík jednotlivých aktivít a zároveň úzku spoluprácu riešiteľského kolektívu. Žiadateľ sa už viac ako 30 rokov špecializuje na VaV, výrobu a dodávky zariadení výkonovej elektrotechniky, riadiacich a regulačných obvodov, projektovanie a skúšobníctvo. Samostatným, dynamicky sa rozvíjajúcim oborom je VaV komponentov, uzlov, zariadení až po celé výzbroje pre modernizáciu HDV, či už závislej, alebo nezávislej trakcie, resp. pre modernizované vagóny osobnej dopravy pre vozidlá mestských dráh a infraštruktúru dopravnej cesty. Trakčná výzbroj súčasných vozidiel elektrickej trakcie a (hybridných) vozidiel mestských dráh zahraničných firiem predstavujú zhmotnenie najnovších poznatkov v danej oblasti. Cieľom projektu je sústrediť disponibilné kapacity spoločnosti a za podpory dostupných SW a HW prostriedkov priblížiť sa zahraničným riešeniam a tým k zlepšeniu a skvalitneniu výskumu a vývoja v SR a následnej výroby zariadení s vysokou pridanou hodnotou.

Strategický cieľ projektu

Výskum modulov komponentov elektrických pohonných systémov pre elektrické rušne a vozidlá mestských dráh využívajúci najnovšie poznatky, materiály a technológie.

Väzba na príslušné ciele výzvy

Strategický cieľ projektu je v súlade s hlavným cieľom výzvy OPVaV-2009/2.2/03-SORO – PODPORA APLIKOVANÉHO VÝSKUMU, VÝVOJA A TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.
Cieľ opatrenia 2.2 – Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu rastu regiónov a celého Slovenska.
Strategický cieľ projektu napĺňa cieľ opatrenia 2.2 v plnom rozsahu, nakoľko výstupom projektu je technológia vyvíjaná pre účely praxe, ktorá v konečnom dôsledku prispeje k rastu celého Slovenska.

Špecifické ciele projektu

  • Výskum a vývoj obvodového a konštrukčného riešenia striedača pre trakčný pohon elektrického rušňa a integrovaného elektrického pohonu hybridného autobusu
  • Výskum pohonu električky s využitím brzdnej energie a riešenie eliminácie spätného vplyvu predmetného pohonu na napájaciu sieť

 

Väzba na strategický cieľ projektu

Strategický cieľ projektu je zameraný na dve základné oblasti:

  • elektrické hnacie vozidlá – rušne
  • vozidlá mestských dráh

Dosiahnutím predmetného špecifického cieľa dôjde k naplneniu prvej oblasti strategického cieľa.

 

Aktuality

© 2012 CEVES - Výskum vysoko úsporných komponentov elektrických pohonných systémov hnacích dráhových vozidiel a vozidiel MHD
ITMS 26220220078