VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE (funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023). V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA") predseda AS UNIZA vyhlasuje VOĽBY ČLENOV ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE SPÔSOB USKUTOČNENIA VOLIEB DO AS UNIZA.

Zoznam kandidátov za zamestnaneckú časť:

1. Prof. Ing. Robert Hudec, PhD.
2. Doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
3. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.

Zoznam kandidátov za študentskú časť:

1. Ing. Maroš Jakubec

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o štúdium, že prihlášky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2019/20 sa podávajú do 30. apríla 2019.

Prijímacie konanie (*.pdf)

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 24.4.2019 od 12:00 h všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií z dôvodu konania Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 4/2019 (*.pdf)

(c) 2019, FEIT