Vás pozýva na voľby do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline. Voľby sa uskutočnia dňa 06.05. 2019 (pondelok)v čase 08:00-12:00.

 

v miestnosti BD-121

(ŽU v Žiline, FEIT, Žilina)

 

v miestnosti AB 117

(ŽU v Žiline, FEIT-IAS, Liptovský Mikuláš)

 

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente (*.doc)

Upozorňujeme študentov, že náhradný termín štátnej skúšky je 3. a 4.9.2019.

Povinný zápis pred náhradným termínom  štátnej skúšky je 2.9.2019 od 9:00 -11:00.

Podľa Smernice č. 116 – Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov – účinnosť od 1.9.2019: viac info v priloženom (*.pdf)

 

Úradné hodiny kontrola štúdia 2. stupeň 6.5.2019 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00.

Oznam - Úradné hodiny - kontrola štúdia 2. stupeň (*.pdf)

(c) 2019, FEIT