A+ A A-

Vnútorné predpisy

SMERNICA DEKANA č. 1/2017 - Smernica o tvorbe fakultného režijného fondu

ROZHODNUTIE DEKANA č. 2/2017 - Zvýšenie efektívnosti denného doktorandského štúdia formou odmien pre študentov a školiteľov za kvalitné a skoré plnenie povinností

SMERNICA DEKANA č. 1/2015 - Odmeny externých a interných prednášateľov a za oponentské posudky, financovanie štátnych skúšok, edičnej a publikačnej činnosti, refundácie cestovných nákladov a spôsob platenia školného

Štatút fakulty

Organizačný poriadok

Študijný poriadok EF ŽU

Pracovný poriadok - SMERNICA č. 159

Smernica č. 108 Žilinskej univerzity - Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Smernice dekana 2/2013

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

Pravidlá schvaľovania školiteľov pre študijné odbory doktorandského štúdia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Zásady volieb do Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty

Rokovací poriadok Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty

Smernica č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Smernica č. 134 - Pravidlá udeľovania ceny rektora UNIZA

Smernica č. 110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline

Smernica č. 116 školné a poplatky

Rokovací poriadok Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

(c) 2019, FEIT